Criteria:
Alleen voor leden, Login

 

Kihon no Tsuki
- Kette Junzuki
- Kette Junzuki no tsukkomi
- Kette Gyakuzuki
- Kette Gyakuzuki no tsukkomi
- Tobikomizuki
- Tobikomi Nagashizuki 

Kihon no Keri
- Maegeri
- Mawashigeri
- Sokuto chudan
- Sokuto gedan 

Kata and Kaisetsu
(Uitleg met tegenstanders en demonstreren): Pinan Yondan 

Shitei gata
Verplichte kata:
- Pinan Yondan
- Kushanku 

Tokui gata
favoriete kata anders dan een Pinan en Shitei gata: 

Kihon Kumite
- Ippon-me
- Nihon-me 

Jiyu Kumite