Criteria:
Alleen voor leden, Login

 

Kihon no Tsuki
- Kette Junzuki
- Kette Junzuki no tsukkomi
- Kette Gyakuzuki
- Kette Gyakuzuki no tsukkomi
- Tobikomizuki
- Tobikomi Nagashizuki 

Kihon no Keri
- Maegeri
- Mawashigeri
- Sokuto chudan
- Sokuto gedan 

Kata en Kaisetsu
(Uitleg met tegenstanders en demonstreren): Pinan Godan 

Shitei gata 
Verplichte kata:
- Pinan Godan
- Naihanchi 

Tokui gata
favorite kata other than Pinan and the Shitei gata: 

Kihon Kumite
- Ippon me,
- Nihon me,
- Sanbon me 

Jiyu Kumite