Weer een stap dichterbij de zwarte band. Geen gemakkelijke stap. De na-ijlende kwaliteit komt nu steeds dichterbij het uiteindelijke doel.

Criteria:
Alleen voor leden, Login

 

Sonoba:
- geri, zuki
 
Ido Kihon:
- Junzuki, voorwaardse stoot
- Kette junzuki, voorwaardse stoot met maegeri
- Gyakuzuki, tegengestelde stoot
- Kette Gyakuzuki, tegengestelde stoot met maegeri
- Junzuki no Tsukkomi, diepe voorwaardse stoot
- Kette junzuki no tsukkomi, diepe voorwaardse stoot met maegeri
- Gyakuzuk no Tsukkomi, diepe tegengestelde stoot
- kette gyakuzuki no tsukkomi, diepe tegengetelde stoot met maegeri
- Tobikomizuki, uitvalsstoot
- Nagashizuki, uitwijkstoot
 
Kihon uke:
- Gedan Barai, lage blok
- Jodan uke, hoge blok
- Shuto uke, meshand blok
- Uchi uke, binnen blok
- Soto uke, buiten blok
 
Kihon geri:
- Maegeri, voorwaardse schop
- Mawashigeri, draaischop
- Surikomi maegeri, slipstap voorwaardse schop
- Sokuto Chudan, zijwaardse schop naar de buik
- Nidangeri, dubbele maegeri
- Ushirogeri, achterwaardse schop
 
Kihon Dachi:
- Heisoku dach
- Kokutsu dachi
- Tate Seishan
- Hanshiko dachi
- Yoko seishan 
 
Idori:
- Tedori
- Zudori
- Hikidori 
- Shumokudori 
  
Kihon kumite:
- t/m Hachihonme(8) 
 
Kata:
- Kihon no Kata Ipponme
- Kihon no Kata Nihonme
- Pinan Nidan
- Pinan Shodan
- Pinan Sandan
- Pinan Yondan
- Pinan Godan
- Kushanku
- Naihanchi
- Seishan
- Chinto  
 
Leg uit:
- naha-te, shuri-te, tomari-te,
- nagasu, inasu, noru,
- shindo yosin ryu jujitsu  
 
Kumite:
- Jiyu Kumite