Wado Ryu Karate is soms niks voor jou!

for English see below

Als je aan karate begint is alles nieuw. Natuurlijk zie je regelmatig de vechtfilms maar als je het zelf gaat doen is het toch anders. Langzaamaan wen je aan de bewegingen, de begrippen en het taalgebruik.

Maar dit alles is uiterlijk. Wat je leert over normen en waarden samen met wat je uit opvoeding meeneemt spelen hier een grote rol. Na verloop van tijd wordt dit steeds belangrijker maar ook zichtbaarder hoe je hiermee omgaat. Binnen onze school streven we deze ontwikkeling of beter nog test van karakter na. Binnen de school kijken we continu of leden ook de normen en waarden oppakken. Zowel tijdens de lesuren alsook buiten de school.

 

Wat voorbeelden:

"Meeting the irons”. Hier hebben we het over het misbruiken van je voorsprong op anderen. Denk aan verschil in kleur band. Je uitleven op een lagere band is dan ook zeer onwenselijk. Beiden leren hier niets van. Hierbij toon je weinig tot geen respect voor je medestudent. Zal dus worden belemmert in zijn/haar ontwikkeling. Dit kan resulteren dat deze medestudent het niet meer leuk vind en eraf gaat.

Pesten”. Het fysiek of mentaal pesten van een medestudent, maar een ieder in het algemeen, is absoluut onwenselijk en een student moet zich daarvan weerhouden. Alleen al uit respect voor de ander.

Onwenselijk gedrag buiten de school”. Met de vaardigheden die je met karate aanleert heb je een voorsprong op een ander om schade aan te richten bij die ander. Natuurlijk mag je jezelf verdedigen maar gepast geweld is dan van toepassing EN vooral ben je niet diegene die het initiatief neemt.


Leden die hier niet mee om kunnen gaan zullen ervaren dat ze er regelmatig aan het onwenselijke gedrag 
wordt herinnerd.


Maar wat nu als alle signalen geen gehoor wordt gegeven?

Het kan niet zo zijn dat het karate de verkeerde karaktertrekken gaat versterken door ook nog te leren hoe je dit voordeel op anderen kunt misbruiken. Daarom is iedere les een karakter test om te kijken hoe een student zich ontwikkeld en of dit naar onze wensen gaat. Dit testen is van karakter geldt  voor iedereen en voor alle gradaties, inclusief de docent. Het word nog strenger vanaf vierde Dangraad – zwarte band en hoger. Dan is een voorbeeldrol ook een hele belangrijke factor geworden. Dit is niet school specifiek maar binnen deze wereld gewoon.

 

Het kan dus gebeuren – en is in het verleden al meerdere keren gebeurd – dat we afscheid moeten nemen om de hierboven beschreven redenen. Spijtig maar noodzakelijk.

 

Wado Ryu Karate is soms niks voor jou!


Enghlish

Wado Ryu Karate is sometimes not for you!

 

When you start karate everything is new. Of course you regularly see the fighting films, but if you are going to do it yourself it is different. You gradually get used to the movements, the concepts and the use of language.

But all this is appearance. What you learn about norms and values together with what you take with you from upbringing play a major role here. Over time this becomes more and more important, but also more visible how you deal with it. Within our school we strive for this development or better yet test of character. Within the school we continuously check whether members also adopt the norms and values. Both during class hours and outside of school.

 

Some examples:

"Meeting the irons”. Here we are talking about abusing your advantage over others. Consider the grade difference. Spending your time on a lower grade is therefore highly undesirable. Both learn nothing from this. You show little or no respect for your fellow student. Will therefore be hindered in his/her development. This can result in this fellow student not liking it anymore and leaving.

"Bullying". Physically or mentally bullying a fellow student, but anyone in general, is absolutely undesirable and a student must refrain from it. Just out of respect for the other.

Undesirable behavior outside of the school”. With the skills you learn with karate you have an advantage over someone else to cause damage to that other person. Of course you can defend yourself but appropriate violence applies AND above all you are not the one who takes the initiative.

Members who cannot deal with this will experience that they are regularly reminded of the undesirable behavior.

 

But what if all signals are not heeded?

It cannot be that karate reinforces the wrong character traits by also learning how to abuse this advantage on others. That is why every lesson is a character test to see how a student develops and whether this is going according to our wishes. This testing by nature applies to everyone and to all grades, including the teacher. It gets even stricter from fourth Dangrade – black belt and above. Then an exemplary role has also become a very important factor. This is not school specific but common within this world.

So it can happen – and has happened several times in the past – that we have to say goodbye for the reasons described above. Sad but necessary.

 

Wado Ryu Karate is sometimes not for you!